ZASADY PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKOWYCH,

 

czyli

 

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ NA KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ

 • Kursy językowe w „OXFORD” s.c. prowadzone są zgodnie z ofertą, cennikiem i umową podpisywaną z każdym Słuchaczem.

 • Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, której kwalifikacje oraz rzeczywiste kompetencje sprawdzane są skrupulatnie w procesie rekrutacji, a następnie monitorowane (hospitacje, ankiety zadowolenia słuchaczy, rozmowy ze słuchaczami) na bieżąco w całym okresie zatrudnienia.

 • O ile warunki umowy nie stanowią inaczej, kursy prowadzone są w grupach, których liczebność nie przekracza 10 osób.

 • Na kursach dąży się do 100% komunikacji w języku docelowym (tj. języku, którego uczą się Słuchacze). Dotyczy to wszystkich grup, bez względu na wiek i poziom zaawansowania.

 • Kursy prowadzone są metodą komunikatywną tj. metodą zwracającą szczególną uwagę na umiejętność komunikacji ustnej oraz na wypracowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym.

 • Co do zasady kursy prowadzone są według programu, który zakłada równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, znajomość gramatyki). Wyjątkiem są kursy niestandardowe oraz zajęcia konwersacyjne, których cel może być specyficzny (np. głównie poprawa płynności w mówieniu – konwersacje, głównie nauka specjalistycznego słownictwa – kursy specjalistyczne zawodowe).

 • Od słuchaczy oczekuje się zaangażowania w proces dydaktyczny tj. regularnego uczestnictwa w zajęciach, aktywności w klasie, regularnego odrabiania prac domowych i przygotowywania się do testów okresowych i egzaminów – semestralnego i końcowego.

 • Postępy i regularna praca uczniów sprawdzana jest częstymi (prawie na każdych zajęciach) krótkimi testami sprawdzającymi opanowanie bieżącego materiału i słownictwa.

 • Słuchacz, który podejdzie do końcowego egzaminu i otrzyma pozytywną ocenę (rozumianą jako wynik na poziomie min. 60%) otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na konkretnym poziomie wraz z oceną uzyskaną na egzaminie. Słuchacze, którzy nie podejdą do egzaminu końcowego, lub którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów koniecznej dla pozytywnej oceny mogą otrzymać zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs na odpowiednim poziomie (bez oceny), jeżeli ich frekwencja na kursie wyniosła co najmniej 60%. Do otrzymania w/w zaświadczeń uprawnieni są wyłącznie uczestnicy kursów (nie można podejść do egzaminu końcowego nie uczestnicząc w kursie).

 • Kursy mogą się kończyć międzynarodowymi zewnętrznymi egzaminami. Cena zewnętrznego egzaminu nie jest zawarta w cenie kursu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

 • Egzaminy zewnętrzne są odrębną usługą w stosunku do kursów. Aby podejść do egzaminu zewnętrznego wymagane jest jedynie wniesienie opłaty i stawienie sie na egzamin w wyznaczonym terminie.  Nie jest wymagane uczestnictwo w jakimkolwiek kursie.